• July 6, 2021

จิตวิทยา

จิตวิทยา

หลักสูตรการฝึกอบรม จิตวิทยา บริหารและจูงใจผู้ใต้บังคับบัญชา

“ มุ่งเน้นการนำศักยภาพที่มีอยู่ภายในออกมาใช้ให้เต็มที่ “

หลักการและเหตุผล

 • ปัจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและผันผวนมาก ทำให้ผู้บริหารสมัยใหม่ต้องเตรียมความพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลง บทบาท ที่เคยแค่หน้าที่บริหารจัดการและสั่งการ เพื่อให้ทีมงานดำเนินการตามเป้าหมายนั้น ไม่เพียงพออีกต่อไปแล้ว ผู้บริหารต้องปรับตัวเองมาเป็นผู้นำเพื่อการปฏิรูป ซึ่งสามารถสร้างแรงบันดาลใจและใช้หลัก จิตวิทยาให้คนในองค์กรใช้ศักยภาพของตัวเองอย่างเต็มความสามารถและทำให้คนเก่ง (Talent people) ทำงานตามความสามารถและมุ่งมั่นไปสู่เป้าหมายขององค์กร
หลักสูตรการฝึกอบรม จิตวิทยา บริหารและจูงใจผู้ใต้บังคับบัญชา
 • องค์กรโดยส่วนใหญ่จะไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมายอย่างราบรื่นหรือไม่สามารถขยายธุรกิจให้ก้าวหน้าได้มากขึ้นเท่าที่ต้องการ สาเหตุสำคัญเรื่องหนึ่งคือการขาดผู้บริหารระดับกลางที่มีความกระตือรือร้นมุ่งมั่นในเป้าหมายและภาวะความเป็นผู้นำ
 • การดำเนินธุรกิจในปัจจุบันส่วนใหญ่ จะเกิดขึ้นที่ผู้บริหารระดับกลางขององค์กร โดยการบริหารงานผ่านทีมงานผู้บริหารระดับกลางและผลักดันผลงานผ่านทีมงานของฝ่ายต่าง ๆ ดังนั้นความสำเร็จขององค์กรจึงผูกกับระดับกลางค่อนข้างสูงมาก องค์กรจึงควรให้ความสำคัญในการพัฒนาผู้บริหารระดับกลางให้เกิดภาวะความเป็นผู้นำและสามารถคิดในเชิงกลยุทธ์ได้
 • การพัฒนาผู้นำให้เกิดขึ้นในองค์กรเพื่อให้ส่งผลต่อการดำเนินงานของธุรกิจนั้นระบบการเรียนรู้ต้องทำให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้และการใช้หลัก จิตวิทยาที่ได้ไปใช้ในการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับเป้าหมายและแผนงานและสามารถสร้างผลลัพธ์ที่ดีให้เกิดขึ้น ซึ่งจะทำให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
 • การพัฒนาให้เกิดผลลัพธ์สูงสุดต่อองค์กร จำเป็นต้องมีการพัฒนากลุ่มพนักงานที่มีความสำคัญต่อองค์กร ซึ่งเป็นผู้ขับเคลื่อนองค์กรหลักคือกลุ่มผู้บริหารระดับกลาง ผู้จัดการและหัวหน้าหน่วยงานให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและส่งผลกระทบต่อองค์กรโดยรวม

วัตถุประสงค์

 • เพื่อให้หัวหน้างาน ผู้จัดการ เข้าใจความต้องการของมนุษย์และปฏิบัติต่อผู้ใต้บังคับบัญชาในฐานะเพื่อนมนุษย์ไม่ใช่พนักงาน
 • เพื่อให้หัวหน้า ผู้จัดการ มีเทคนิคในการจูงใจและสร้างขวัญกำลังใจตามสไตล์ของตัวเอง
 • เพื่อให้สามารถนำภาวะผู้นำของตัวเองออกมาใช้ในการบริหารทีมงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม หลักสูตร จิตวิทยา

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม หลักสูตร จิตวิทยา

 • คุณคือผู้นำที่ดีขององค์กร
 • สำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผู้นำ
 • คุณคือผู้นำสไตล์ไหน
 • ความเชื่อเกี่ยวกับผู้นำ
 • สร้างเสริมทัศนคติเชิงบวกในการบริหารงาน
 • หลุมพรางทางความคิดที่สกัดกั้นภาวะผู้นำ
 • ก้าวข้ามอุปสรรคด้วยความเชื่อมั่น
 • ทัศนคติเชิงบวกคือทางเลือก
 • การพัฒนาคุณสมบัติภาวะผู้นำในตัวเอง
 • การมีวินัยในตัวเอง
 • การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
 • ความรับผิดชอบ
 • การสร้างมนุษยสัมพันธ์
 • ผู้นำใช้จิตวิทยาการบริหารในฐานะโค้ช
 • ภาพลักษณ์ของการเป็นโค้ช
 • จิตวิทยา การบริหารของโค้ช
 • หัวใจสำคัญของการสอนงาน (Coaching)
 • เทคนิคการจูงใจผู้ใต้บังคับบัญชา
 • ธรรมชาติของมนุษย์
 • ก่อนจูงใจอย่างสร้างสรรค์
 • สร้างพลังการเปลี่ยนแปลงให้ผู้ใต้บังคับบัญชา
แนวทางการฝึกอบรม (Training and Group Coaching)

แนวทางการฝึกอบรม  (Training and Group Coaching)

 • การฝึกอบรมในรูปแบบของการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ Adult Learning  ทำให้ผู้เรียนสามารถนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้ทันที เพราะได้ดำเนินการคิดร่วมกันระหว่างการฝึกอบรมแล้ว
 • การฝึกอบรมมีความหลากหลายเพื่อให้เกิดความสนุกสนานและเข้าใจง่าย

การบรรยาย : เน้นเนื้อหาที่ใกล้ตัวเพื่อให้ง่ายต่อการเรียนรู้

          Work Shop : กระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน

การนำเสนอ : เกิดการฝึกฝนการแสดงออกและทำงานเป็นทีม

การตอบคำถาม : จูงใจให้ผู้ฝึกอบรมได้คิดและแสดงความคิดเห็น

 • กำหนดเส้นทางให้ผู้เข้าอบรมได้นำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ปรับเปลี่ยนตัวเองทั้งด้านความคิดความรู้สึกและการกระทำ โดยการพัฒนาตนเองด้วยการฝึกฝนจนจะเป็นธรรมชาติ
 • การบ้านที่ดีและเกิดเป้าหมาย สามารถนำไปจัดทำเป็นโครงการในแง่ส่วนบุคคล และ/หรือ ที่เหมาะสมตามที่ตัวเองเลือก
 • ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้ก็คือ หัวหน้างาน และผู้จัดการ

เพื่อให้เกิดเป้าหมายและผลลัพธ์ที่น่าพอใจสำหรับองค์กร ฉะนั้นโครงการอบรมเกี่ยวกับจิตวิทยา จึงเกิดขึ้นมา เพื่อให้ผู้บริหารและเหล่าพนักงานทั้งหลายได้เข้าฝึกอบรม และนำความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมมาปรับใช้และปรับเปลี่ยนในระบบการทำงานขององค์กรตัวเองเพื่อให้เกิดประโยชน์และสามารถแก้ปัญหาเหล่านั้นได้

สำหรับใครที่ไม่อยากพลาด รีวิวจิตวิทยา น่าอ่านแบบนี้ สามารถติดตามได้ที่ >> 6628a ขอบคุณที่รับชม .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *