• July 6, 2021

จิตวิทยา

หลักสูตรการฝึกอบรม จิตวิทยา บริหารและจูงใจผู้ใต้บังคับบัญชา “ มุ่งเน้นการนำศักยภาพที่มีอยู่ภายในออกมาใช้ให้เต็มที่ “ หลักการและเหตุผล ปัจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและผันผวนมาก ทำให้ผู้บริหารสมัยใหม่ต้องเตรียมความพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลง บทบาท ที่เคยแค่หน้าที่บริหารจัดการและสั่งการ เพื่อให้ทีมงานดำเนินการตามเป้าหมายนั้น ไม่เพียงพออีกต่อไปแล้ว ผู้บริหารต้องปรับตัวเองมาเป็นผู้นำเพื่อการปฏิรูป ซึ่งสามารถสร้างแรงบันดาลใจและใช้หลัก จิตวิทยาให้คนในองค์กรใช้ศักยภาพของตัวเองอย่างเต็มความสามารถและทำให้คนเก่ง (Talent people) ทำงานตามความสามารถและมุ่งมั่นไปสู่เป้าหมายขององค์กร องค์กรโดยส่วนใหญ่จะไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมายอย่างราบรื่นหรือไม่สามารถขยายธุรกิจให้ก้าวหน้าได้มากขึ้นเท่าที่ต้องการ สาเหตุสำคัญเรื่องหนึ่งคือการขาดผู้บริหารระดับกลางที่มีความกระตือรือร้นมุ่งมั่นในเป้าหมายและภาวะความเป็นผู้นำ การดำเนินธุรกิจในปัจจุบันส่วนใหญ่ จะเกิดขึ้นที่ผู้บริหารระดับกลางขององค์กร โดยการบริหารงานผ่านทีมงานผู้บริหารระดับกลางและผลักดันผลงานผ่านทีมงานของฝ่ายต่าง ๆ ดังนั้นความสำเร็จขององค์กรจึงผูกกับระดับกลางค่อนข้างสูงมาก องค์กรจึงควรให้ความสำคัญในการพัฒนาผู้บริหารระดับกลางให้เกิดภาวะความเป็นผู้นำและสามารถคิดในเชิงกลยุทธ์ได้ การพัฒนาผู้นำให้เกิดขึ้นในองค์กรเพื่อให้ส่งผลต่อการดำเนินงานของธุรกิจนั้นระบบการเรียนรู้ต้องทำให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้และการใช้หลัก จิตวิทยาที่ได้ไปใช้ในการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับเป้าหมายและแผนงานและสามารถสร้างผลลัพธ์ที่ดีให้เกิดขึ้น ซึ่งจะทำให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน การพัฒนาให้เกิดผลลัพธ์สูงสุดต่อองค์กร จำเป็นต้องมีการพัฒนากลุ่มพนักงานที่มีความสำคัญต่อองค์กร ซึ่งเป็นผู้ขับเคลื่อนองค์กรหลักคือกลุ่มผู้บริหารระดับกลาง ผู้จัดการและหัวหน้าหน่วยงานให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและส่งผลกระทบต่อองค์กรโดยรวม วัตถุประสงค์ เพื่อให้หัวหน้างาน ผู้จัดการ เข้าใจความต้องการของมนุษย์และปฏิบัติต่อผู้ใต้บังคับบัญชาในฐานะเพื่อนมนุษย์ไม่ใช่พนักงาน เพื่อให้หัวหน้า ผู้จัดการ มีเทคนิคในการจูงใจและสร้างขวัญกำลังใจตามสไตล์ของตัวเอง เพื่อให้สามารถนำภาวะผู้นำของตัวเองออกมาใช้ในการบริหารทีมงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม หลักสูตร จิตวิทยา คุณคือผู้นำที่ดีขององค์กร สำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผู้นำ คุณคือผู้นำสไตล์ไหน ความเชื่อเกี่ยวกับผู้นำ สร้างเสริมทัศนคติเชิงบวกในการบริหารงาน หลุมพรางทางความคิดที่สกัดกั้นภาวะผู้นำ ก้าวข้ามอุปสรรคด้วยความเชื่อมั่น ทัศนคติเชิงบวกคือทางเลือก การพัฒนาคุณสมบัติภาวะผู้นำในตัวเอง การมีวินัยในตัวเอง…

Read More