• June 29, 2021

เหยียด

เหยียด คนส่งผลอย่างไรต่อเศรษฐกิจ หากเราเชื่อว่าเชื้อชาติ สีผิว หรือเพศ ไม่ใช่ตัวกำหนดความสามารถของพนักงาน แต่ศักยภาพเป็นส่วนผสมของพันธุกรรมและการเลี้ยงดู สังคมที่มีผลิตภาพมากที่สุด คือสังคมที่ปฏิบัติต่อทุกคนอย่างเท่าเทียมเพราะในสังคมเช่นนั้น คนเก่งและมีความสามารถจะได้ทำงานในตำแหน่งที่เหมาะสม และได้รับผลตอบแทนสมน้ำสมเนื้อโดยไม่สนใจเพศวิถี เพศสภาพ อายุ หรือเชื้อชาติ งานวิจัยเชิงประจักษ์สะท้อนให้เห็นว่าบริษัทเผชิญกับปัญหาการเลือกปฏิบัติตลอดวงจรพนักงาน ตั้งแต่การคัดสรรพนักงานที่ผู้ว่าจ้างมีแนวโน้มจะจ้างคนผิวขาวมากกว่าคนผิวสี การเลือกหัวหน้างานที่จะมองหัวหน้าที่เป็นผู้หญิงทำงานด้อยกว่าผู้ชาย และในภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ เราจะเห็นช่องว่างของอัตราการว่างงานระหว่างคนผิวขาวและคนผิวสีที่กว้างยิ่งขึ้น การ เหยียด คนหรือการตัดสินศักยภาพ ความสามารถหรือบรรทัดฐานทางจริยธรรมจากเชื้อชาติ สีผิว อายุ หรือเพศ ดูเผิน ๆ อาจเป็นประเด็นที่ห่างเหินจากการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจและมูลค่าของบริษัท แต่หากมองลึกลงไปในมิติที่ทรัพยากรมนุษย์มีคุณค่าอย่างยิ่งในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับบริษัท การเลือกปฏิบัติคือต้นทุนมหาศาล           หากเราเชื่อว่าเชื้อชาติ สีผิว หรือเพศ  ไม่ใช่ตัวกำหนดความสามารถของพนักงาน แต่ศักยภาพเป็นส่วนผสมของพันธุกรรมและการเลี้ยงดู สังคมที่มีผลิตภาพมากที่สุดคือสังคมที่ปฏิบัติต่อทุกคนอย่างเท่าเทียม เพราะในสังคมเช่นนั้น คนเก่งและมีความสามารถจะได้ทำงานในตำแหน่งที่เหมาะสม และได้รับผลตอบแทนสมน้ำสมเนื้อโดยไม่สนใจเพศวิถี เพศสภาพ อายุ หรือเชื้อชาติ แตกต่างจากสังคมที่มีอคติซึ่งจะเอื้อให้กับคนบางประเภท เช่น การแต่งตั้งชายผิวขาวที่ไม่เป็นเพศที่สาม ให้นั่งในตำแหน่งผู้บริหารทั้งที่ความสามารถอาจไม่คู่ควร           รายงานโดย Center for America Progress เรื่องการเลือกปฏิบัติในที่ทำงาน…

Read More